X
GO
en-UShr-HR
O odlagalištu

Odlagalište ''Albarica'' je neaktivno, neuređeno odlagalište otpada koje se nalazi na području općine Donji Andrijevci u Brodsko - posavskoj županiji. Na odlagalištu se odlagao komunalni i industrijski otpad sličnih svojstava komunalnom otpadu u periodu od 1992. do 2005. godine kada je odlagalište zatvoreno. Prema projektnoj dokumentaciji, procjenjuje se da se trenutno na predmetnom odlagalištu nalazi odloženo 21.600 m3 otpada.

Lokacija odlagališta otpada "Alabarica" nalazi se u K.O. Donji Andrijevci,  k.č. 1529/1 dok je dio otpada odlagan i na susjedne parcele koje se nalaze na k.č. 1530/1, 1530/2 i 1531/1.

Odlagalište je smješteno unutar poljoprivrednog područja, cca 1 km jugo-istočno od naselja Donji Andrijevci uz autoput A5 Sredanci – Osijek. Do odlagališta se dolazi asfaltiranom cestom Divoševci – Donji Andrijevci uz koju se nalazi i samo odlagalište. Najbliži vodotok odlagalištu je kanal "Biđ" koji se nalazi cca 450m južno od odlagališta. Odlagalište se ne nalazi unutar zaštićenih zona prirodne i kulturne baštine, niti ima utjecaj na najbliže zaštićene objekte ili područja.

Na odlagalištu otpada nema priključaka na električnu i telekomunikacijsku mrežu kao i na vodoopskrbu i kanalizacijsku mrežu.

Slike postojećeg stanja
Izrađena projektna dokumentacija za sanaciju odlagališta ''Alabarica''
  • Studija o utjecaju na okoliš za odlagalište otpada a do zatvaranja na lokaciji Alabarica – Donji Andrijevci – Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/04-06/15, UR.BROJ: 531-05/01-JM-04-5, 14. srpnja 2004.. godine),
  • Elaborat zaštite okoliša - ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada ''Alabarica'' - Općina Donji Andrijevci  – Rješenje da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/15-08/72, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-9, 13. srpnja 2015. godine),
  • Glavni projekt za odlagalište otpada ''Alabarica'', Općina Donji Andrijevci – Građevinska dozvola KLASA: UP/I‐361‐03/15-01/000120, URBROJ: 2178/1‐15‐01/2‐15‐0011 izdana u Slavonskom Brodu 24. 09. 2015. godine
  • Projektni prijedlog za sanaciju odlagališta neopasnog otpada ''Strm Breg'', Šifra poziva za dostavu projektnog prijedloga: EN.1.2.07 u sklopu OPZO 2007.-2013., Prioritetna os 1, Mjera 1.2.
  •  Kompletna dokumentacija za nadmetanje za nabavu usluga izvođenja radova, usluga stručnog nadzora  i usluga tehničke pomoći i promidžbe

Europska unija
Ulaganje u budućnost

 

Općina Donji Andrijevci