X
GO
en-UShr-HR
PROJEKT SANACIJE

Naziv projekta: Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada ''Alabarica'' u općini Donji Andrijevci

Korisnik: Općina Donji Andrijevci

Cilj projekta: Cilj projekta sanacije odlagališta ''Alabarica'' je spriječiti daljnje negativne učinke na okoliš uzrokovane odloženim otpadom te sanacija neuređenog, zatvorenog odlagališta sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata.

 • Sanacijom odlagališta osigurava se:
 • zaštita podzemnih i površinskih voda,
 • zaštita tla, kvalitete zraka i ljudskog zdravlja,
 • zaštita životinjskog i biljnog svijeta od negativnih utjecaja odloženog otpada,
 • smanjenje rizika od pojave nesreća,
 • poboljšanje uvjeta za uzgoj poljoprivrednih kultura u neposrednoj okolici odlagališta,
 • povećanje krajobrazne vrijednosti područja.

Planirane aktivnosti:

Tehničko rješenje sanacije odlagališta ''Alabarica'' predviđa izgradnju sljedećih dijelova odlagališta:

 • Tijelo saniranog odlagališta (sakupljanje, iskop i premještanje rasutog otpada (cca 9000 m3), formiranje tijela odlagališta s pokosima nagiba 1:3, sabijanje otpada i prekrivanje završnim prekrivnim sustavom),
 • Sustav za otplinjavanje (6 odzračnika),
 • Sustav za sakupljanje procjednih voda (sustava za sakupljanje i recirkulaciju procjednih voda sa sabirnim bazenom)
 • Sustav za sakupljanje oborinskih voda
 • Ograda i ulaz u odlagalište
 • Prometno-manipulativne površine (vatrogasni pristup)
 • Krajobrazno uređenje odlagališta (zatravnjivanje, sadnja stablašica i grmlja)

Radovima sanacije odlagališta prethodi dezinsekcija i deratizacija te uređenje postojeće ceste za potrebe sanacije.

Sanirano odlagalište nalazit će se na k.č. 1529/1 i 1530/1 k.o. Donji Andrijevci koje su u vlasništvu Općine. Površina saniranog tijela odlagališta iznosit će cca 1 ha, a ukupna površina zatvorenog odlagališta, nakon sanacije, unutar ograde iznosit će cca 1.4 ha.

Krajobrazna revitalizacija saniranog prostora ozelenjavanjem autohtonim biljem - Kao najmjerljiviju društvenu korist, Općina je prepoznala buduću vrijednost saniranog prostora. Krajobraznom revitalizacijom saniranog prostora koja podrazumijeva ozelenjavanje autohtonim biljnim materijalom uz uklapanje u okolni krajobrazni kontekst doći će do povratka izgubljenog onečišćenog zemljišta, tj. funkcionalno održivog stanja prostora vraćenog na korištenje lokalnoj zajednici.

FZOEU i EU aktivno podržavaju i potiču krajobraznu revitalizaciju, kada ona predstavlja korist za zajednicu.

<
Slike planiranog stanja
Razdoblje provedbe Projekta

Razdoblje provedbe Projekta

Razdoblje provedbe Projekta je od 9.prosinca 2015. do 30. studenog 2016. godine.

Kontakt osobe za dodatne informacije

Općina Donji Andrijevci, Trg kralja Tomislava 5, 35214 Donji Andrijevci

Telefon: +385 35 471-223

Fax: +385 1 35  471-126

Kontakt osoba: Antonija Aračić, aracicantonija@gmail.com

        Milan Šulter, milan.sulter@gmail.com

Ukupna vrijednost projekta i EU udio u financiranju projekta

Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 6.089.375,00 kn, od čega se ukupno prihvatljivi izdaci procjenjuju na 5.182.500,00 kn.

Bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda: 4.405.125,00 (85% ukupno prihvatljivih izdataka)

 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao Upravljačko tijelo nadležno za upravljanje Operativnim programom ''Zaštita okoliša'' i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Posredničko je tijelo razine 2 dodjeljuje bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda

Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji sufinancira projekt: 777.375,00 (15% ukupno prihvatljivih izdataka)

Sanacija odlagališta neopasnog otpada ''Alabarica'' provoditi će se putem tri ugovora:

 1. Ugovor o radovima,
 2. Ugovor o nadzoru,
 3. Ugovor o tehničkoj pomoći i promidžbi.
Usluge izvođenja radova: GT-TRADE d.o.o., Split
Usluge nadzora radova: Brod Projekt d.o.o., Slavonski Brod
Usluge tehničke podrške pri upravljanju projektom i promidžba projekta: Extructa d.o.o., Zagreb
Poveznice

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu ''Zaštita okoliša'' na stranici Operativnog programa ''Zaštita okoliša'' http://www.opzo.hr/.

Europska unija
Ulaganje u budućnost

 

Općina Donji Andrijevci